دیوانه شدن ملاها و همدستانشنان

خبر خروج مجاهدین از لیست تروریستی آمریکا، ملاها را دیوانه کرده است
ـ پیروزی لغو برچسب تروریستی را به مردم ایران، به مجاهدین خلق و به خانواده های شهدا تبریک می گویم.
باید تا مغز استخوان به رهایی انسان اعتقاد داشت تا بتوان در این نبرد تاریخی و نابرابر ایستادگی کرد.
خبر خروج نام سازمان مجاهدین از لیست تروریستی آمریکا، ملا ها و همدستانشان را دیوانه کرده است و هشیاری مجاهدین توطئه های دشمن را نقش بر آب نموده و چهره اصلاح طلبان قلّابی و نایاک را آشکار کرده است.
دلالهای ارتجاع و استعمار می خواستند دیگر کسی حرفی از سرنگونی ملاهای پا به گور نزند تا آنها بتوانند دعوای دو باند خونریز و جنایتکار بر سر تقسیم قدرت را به عنوان راه حل مسالمت آمیز جا بیندازند. . آنها به این لیست گذاری ننگین نیاز داشتند.
قلم به مزدان بر روی قربانیان تیغ می کشیدند تا راه کشتار را برای اربابانشان هموارکنند.
روزگار عجیبی بود. مجاهدین خلق در محاصره دشمنان گوناگون بودند ، که ناگهان سیمور هرش آنها را برروی کاغذ به ناودا برد. چپ نماها و سایتهای اطلاعاتی هم بیکار نبودند. شاهد برایشان خبر «موثّق» آورده بود.
طاهر بومدرا، ناظر سازمان ملل، افشا کرد که در همان روزها می خواستند کشتار دسته جمعی به راه بیندازند و مجاهدین خلق را، به کلی، از سر راهشان محو کنند.
به نظر من، با خروج نام مجاهدین از لیست تروریستی آمریکا، وابستگان ملاها ضربه یی کاری خوردند، امّا، از توطئه دست برنمی دارند. آن پاسدارانی که در دهه خونبار ۱۳۶۰ در قدرت بودند و در جنایت و سرکوب مشارکت داشتند و خون می ریختند، حالا می خواهند همانند شیخ کدیور نزد خارجی ها آزادیخواه جلوه کنند و سخنگوی قربانیان شوند.
«نایاک» حامی تروریسم دولتی ملاها در خارج کشور می باشد. وظیفه آنها سرگرم نمودن جامعه جهانی است تا آخوندها بتوانند مردم ایران را به صُلّابه بکشند. شیوه نایاک تهمت و دروغ پراکنی، یعنی حربه زنگ زده آخوندها می باشد. بندنافشان به بیت العنکبوت خامنه ای وصل است که مردم ایران را از راه سرکوب و کشتار و ایجاد رُعب و وحشت، به اسارت گرفته است. اینان هرگز از تروریسم دولتی که صدها قربانی در خارج کشور گرفته است، حرفی به میان نمی آورند. شغل این دست پروردگان دستگاه «ولایت» نیز نفتخواری است .