برای دریافت کتاب در پس پرده تزویر با ایمیل انتشارات بهمن تماس بگیرید :
bahman_002 @yahoo.fr