به دستور خامنه ای هاله سحابی در خیابان کشته شد


اما بی بی سی نظرش در این باره چیست؟

رسانه چیست وچه مشخصاتی دارد؟رسانه خبری پرنسیب های شناخته شده دارد وان انعکاس دادن واقعیتها وبیطرفی ودوری جستن از دستگاه سرکوب علیه مردم میباشد.

انچه در مراسم تشیع مهندس سحابی اتفاق افتاد از قبل تدارک دیده شده بود وبطور اتفاقی نبوده هاله سحابی میبایست در همانروز به قتل میرسید و کشتار از زندانها به خیابانها کشیده شده است همانند جریان کشتن خواهرزاده میرحسن وبحث موافق بودن با میرحسین نیست با بنیان این رژیم سرکوبگر مخالف هستم وبا کشتار هر طیف سیاسی مخالفت باید کرد .امروز بحث قتلهای سیاسی است که سی سال است ادامه داشته ،هر چه به پایان این رژیم ترور نزدیک میشویم کشتار وحشیانه تر میشود باید در برابر ان ایستاد تا فردا خامنه ای جنایت دیگری را تدارک نبیند،در غیر اینصورت تکرار خواهدشد وبی بی سی هم تیتر خواهد زد فلان شخص در خیابان درگذشت. اعدام علی صارمی ها و کشتار زیرشکنجه وتجاوز جنسی در زندان دیگراثر لازم راندارد .ملاها وارد فاز جدیدی شده اند و دادگاه های ساختگی قرون وسطائی برای بقایشان کاری از پیش نبرده است ،فتوای کشتارالرعب بالنصررا برای انها که باید به قتل برسند پیاده کنند، تا بر بحران عدم مشروعیت بتوانند فائق ایند. ایا تا بحال دراین سی سال شنیده بودید که تشیع جنازه ودفن قربانیان ترور در شب برگزارشود.بغیر از کشتار هزاران نفر در سال 1367که نیمه شب خود شکنجه گران در گورهای دسته جمعی دفن کردند چنین روشی سابقه نداشته از نوع خود جدید است.

هاله سحابی در مراسم تشیع پدرش جلوی چشم هزاران نفر به دست اوباشان خامنه ای به قتل میرسد ،بی بی سی تیتر میزند هاله سحابی در مراسم تشیع پدرش در گذشت .ایا این خبر بیطرفانه است ؟یا جعل خبراز دستگاه رادیو نفتی ها میباشد که بین قاتل ومقتول طرف قاتل را گرفته است وخامنه ای را میخواهد از زیر ضرب بیرون بیاورد .تا کی مردم ستمدیده ایران باید به این دستگاه دروغ ساز از خون فرزندانشان باج بدهند،تا پروار بماند وبلبل زبانی کند .بجث یک خبر ودو خبر نیست که اینها جعل میکنند کارشان همین بوده وهست هر جا ملاها در تنگنا قرار میگیرند امدادهای غیبی بسراغشان میاید ایا این برای کهنه کاران اتفاقی است . چرا ما مردم ایران بین دو سنگ اسیاب استبداد واستعمار باید جان بدهیم ؟ودر دنیای نفت وکارخانه های اسلحه سازی صدایمان را خاموش کنند .

تابحال از پول نفت چه چیزی نصیب مردم ایران شده است ؟ فقط یک چیز که همین چند روز پیش از طرف بی بی سی در تشیع پیکر مهندس سحابی دیدیم قربانی شدن .

هاله سحابی اولین قربانی نبوده واخرین هم نخواهد بود تا تخت سلطنت خامنه ای با خون بیگناهان بچرخد.قبل از هاله سحابی زهرا کاظمی زهرا بنی یعقوب و شیرین و... هزاران هزارقربانی شدند واین همدستان شیخ خون انها را مباح کردند تا بتوانند نفت را با خیال راحت ببرند واز پول ان در سال یکصدوبیست میلیون دلار هزینه بی بی سی رابپردازندو تفسیر سیاسی بزک نمیر بهار میاد را بسازند.

اگر جریان ملی مذهبی ها تشکیلات میداشتند وبه دادگاه شکایت میکردند یقه این همدستان قاتل را میگرفتند ، بی بی سی جرات نمیکرد چنین بی حرمتی رابه شهید مرتکب شود.منتهای وقاحت را بخرج بدهدوپا روی خون فرزندان مردم ستمدیده بگذارد.

بی بی سی خود را صاحب ایران میداند با یک میلیون ششصد وپنجاه هزار کیلومتر مربع و دومین مخزن نفت جهان و با اوین و کهریزک که تا بحال حاکمان بر مردم خدائی کرده اند نمیخواهد انرا از دست بدهد وبرای اینده انهم خوابهای طلائی دیده است.

دوستی انها با مردم دوستی دیرینه ی انگلیسیها با اخوندهاست کما اینکه برای اگاه شدن از وضع زندانها خبرنگار خود را بداخل زندان اوین میفرستد وبا زندانی شکنجه شده ئی مصاحبه وبعنوان سند پخش میکند که مقصر همان زندانیان سیاسی بوده اند که قدر ولی فقیه را نمی دانستند اینها شریک دزد ورفیق قافله هستند واشک تمساح هم میریزند.

نرفتن زیربار این باندهای نفتی تحریم رسانه های خبری نیست نپذیرفتن صاحب عله بودن بی بی سی در ایران است .