هنرمند سرافراز ایران به رفیق اعلا پیوست یادوخاطره اش گرامی باد

شنبه هفته اول اوت ۲۰۱۰اقای ابولقاسم رضائی دبیر شورای ملی مقاومت تلفنی بمن گفتند خانم مرضیه میخواهند تو را ببینند .
ساعت چهارونیم بعد از ظهر به خانه خانم مرضیه رفتیم با دختر دکتر شفایی سرمیز نشسته بودند چای آوردند خانم مرضیه عکسی را بمن نشان دادند عکس دسته جمعی خانواده دکتر شفایی بود وگفتند خمینی و آخوندها همه اعضای این خانواده را کشته اند.

دختر دکتر شفایی عکس پدر و مادرش را نشان می داد و اسم خواهرا نش را می گفت و رسید به دختر نوجوانی که گفتم اسم این دختر خانم چیست وگفت این من هستم.

سکوت بود و نمیدانستیم از اینهمه شقاوت چه بگوییم.

چای آوردند. خانم مرضیه از من در باره زندگی خمینی پرسیدند. آخر خاطرات مرا خوانده بودند و گفتند می خواهم دوباره بخوانم میناتوری از زندگی خمینی است.

گفتم او در خانه یک آدم معمولی بود اما همین که پایش را از خانه بیرون می گذاشت دیگر آن خمینی داخل خانه نبود سرش را پائین می انداخت وگاهی نیم نگاهی به اطراف می کرد و رفتارش بسیار حساب شده بود هر روز به درس می رفت و در موقعی که من در عراق بودم درس بیع را به طلبه هایش میداد یعنی آیا از نظر شرعی جایز هست که با نوجوان نابالغ خرید و فروش کرد اما وقتی به قدرت رسید برای کشتن همان نوجوان حتی اسمش را هم نمیپرسید.
به خانم مرضیه گفتم ما درحال گذار تاریخی شبیه قرون وسطی هستیم و فداکاریهای شما به بار نشست راه را شما به زنان ودختران ایران نشان دادید و حالا می بینید که میلیونها نفر علیه آخوندها در خیابانها هستند.

شما بودید که به دختران راه شورشگری را اموختید واگر مبارزه یی در میان نمی بود آخوندها میخواستند یک قرن چشم دربیاورند و سنگسار کنند.

مرضیه رفت اما راه او ادامه دارد او به نسل امروز فداکاری ومبارزه را آموخت که مبارزه راه برون رفت از این وحشتکده آخوندی است .

سازشکار نبود واقعا جگر شیر داشت ودر روزهای سخت بمباران آمریکائیها وانگلیسها در کنار مجاهدین خلق بود و از بد و بیراه آخوند وهمپالکیهایش نمی هراسید وهمه انها را به هیچ گرفت وسرافرازماند نام او در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه مردم باقی می ماند. ایستاده رفت وبه رفیق اعلا پیوست .

به همه عاشقان آزادی وبه مجاهدین خلق که یار وفاداری را از دست داده اند تسلیت می گویم در سوگ او هستیم و با او پیمان میبند یم که یار ستمدیدگان باشیم یاد او را در مراسم بزرگی به وسعت ایران گرامی می داریم .