بالا تر از توحش بالاتراز جنایت

خامنه ای در اوج ذلت ودرماندگی دستور چنین جنایتی را به مالکی داده است وقتی حکومتی از فردایش وحشت دارد برای باقی ماندن بهر جنایت هولناکی دست میزند..
این رژیم قرون وسطائی فقط با ابزار سرکوب وترور بر سرنوشت مردم ایران حاکم است وهیچ بخشی از جامعه ایران را نمایندگی نمیکند ودلیل ان کهریزک واوین وگوهر دشت وگلزار خاوران است.

اخوند ها میدانند مجاهدین خلق با کشتن تمام نمیشوند . جنایتهای خمینی در مورد مجاهدین خلق همانند هیتلر بوده است وبرای یک اعلامیه حکم اعدام صادر میکرد. زنان باردار و مادران وپدران بسیاری را فقط بخاطر اینکه فرزندانشان مجاهدبوده اند به چوبه های تیرباران سپردندوگورستانهای انها را هم ویران میکردند
اما مجاهدین خلق همین حالا در تمام شهرهای ایران هستند ।وهیچ پشت وپناهی جز خدا ومردم ایران ندارند اگر غیر از این می بود با جنایت هائیکه در مورد انها انجام گرفته است امروز اثری از انها باقی نمی ماند.

مالکی بدستور ولی نعمتش خامنه ای خون مجاهدین خلق را مباح کرده است وبا تانک وتوپ تیربار زرهی با هزاران سرباز مجهز وارد اشرف شدند با زرهی از روی انها رد شدند وفاتحانه برای انها که فقط با چوب در برابر انها مقاومت میکردند عربده کشی می کنند.مقاومت مجاهدین خلق در برابر سگهای خامنه ای ومالکی در تاریخ مبارزات ازادیخواهانه بی نظیر است.

امریکائی ها بدانندوضعیت امروزایران با دوران کودتای بیست وهشت مرداد متفاوت است و نمیتوانند مردم ایران را برده شاه ویاشیخ قلمداد کنند وپشت پرده با امثال کدیور ها ودلالهای دیگر نفت واسلحه مسئله ایران را فیصله بدهند. ما میدانیم ومیبینیم که پشت صحنه چیست ایا همان بلائی را میخواهید بر سر مردم بیاورید که دوران دکتر مصدق اوردیدودکتر حسین فاطمی را به جوخه اعدام سپردند. حقوق بشر شما خودی وغیر خودی دارد دلیل انهم همین جنایتهائی است که همین حالاتوسط خامنه ای مالکی در اشرف در حال وقوع است مجروحین بین مرگ وزندگی هستند اینست خوابی را که شما برای مردم ما دیده اید زخمی که بر بدن مردم از کودتا وارد اوردید تا ابد باقی خواهد ماند وحالا زخم دیگری بربدن خون الود مردم ایران وارد کردید فیلم ها وگزارشات جنایتهای دست نشانده شما مالکی نوکر خامنه ای در دورافتاده ترین نقاط ایران رفت وحتی در داخل زندانها.

گول حرفهای دلال ها رانخورید اینها نوکر هر قدرتی هستند همانند احسان نراقی وکدیور کارشان همین یاوه گوئیها میباشد وسرنوشت دلالهای سیاسی در ایران بسیار رقت انگیز است . پاسدارانی که شعارشان مرگ بر ضد ولایت فقیه بود همه مخالفین را وابسته به امریکا میخواندند وپای چوخه های اعدام میگذاشتند اینها در هر فصلی بهمان رنگ درمیایند ثروت وقدرت زیر زبانشان مزه کرده است.
وهنوز هم ایران را فقط متعلق به خودشان میدانند واز گذشته سیاه خود فاصله نگرفته اند.

مجاهدین خلق فرزندان مردم ایران هستندوازادی میخواهند واز متن جامعه ایران برخاسته اند البته اختیار انها دست امریکائیها وانگلیسی ها وفرانسوی هاو.. نیست که میگویند تروریست هستند بهمین دلیل هر روز باید بهای سنگینی را بپردازند مالکی در عراق تروریست بوده وهست ورفتار اوبا مجاهدین خلق همانند قرن چهاردهم و پانزدهم میباشد .البته در اینده نزدیک باید پاسخگوی جنایتهایش باشد.

ما میبینیم که شما برای به دست اوردن دل باندهای حاکمیت قرون وسطائی چه می کنید .واز قرار الترناتیو شما همین باندهای خط امامی هستند که از سفارت امریکا بالا رفته اند وحالا لباس غلامی شما را به تن کرده اند .
این طرفداران عدم خشونت بدون استثنا همگی دستشان به خون مجاهدین خلق الوده است ودوران طلائی خمینی بازگشتی نخواهد داشت
ایران متعلق بهمه احاد مردم است با هر عقیده ومرام ومسلکی وتحت هیچ عنوان کسی بر دیگری ارجحیت نخواهد داشت.

مجاهدین خلق پنج روزقبل ازحمله امریکایئها وسازمان ملل رااز تدارک این فاجعه در اشرف مطلع نمودند
خارج کردن تانکهای امریکائی از اشرف اتفاقی نبوده است وچراغ سبزی بوده براین کشتار وحشیانه فرزندان دلیر مردم ایران
معادله پیچیده نیست مالکی این مهره سوخته وبازنده انتخابات نخست وزیری ودست پرورده ارتجاع هارکه با تانکهای امریکائی و وساطت خامنه ای در کاخ نخست وزیری نشسته بدون اجازه امریکانمیتواند اب بخورد
وبگفته یک سیاستمدار در یکی از کنفرانسها در رابطه با اشرف گفته بودکه با یک تلفن از جانب امریکا یا انگلیسی هانیروهای عراقی اطراف اشرف مجبور به ترک انجا خواهند شد .

ایا جنایت دست نشاندگان خامنه ای در عرا ق واشرف تروریستی است یا نه .

اگر چه فاجعه تل زعتر در بیروت با اشرف متفاوت است اما در چنین روزهائی در سال 1355 رادیو ها اخبار محاصره ارودگاه فلسطینی تل زعتر در لبنان را ساعت به ساعت گزارش میکردندمن در ان روزهازندگی مخفی داشتم وتحت تعقیب ساواک بودم .
در ریخته گری در سه راه اذری در یک کارگاه کار میکردم پوششی بود تا درد رنج کارگران را با پوست وگوشت حس کنیم تا بتوانیم در روزهای سخت استقامت کنیم .اخبار کشته شدن زنان ومردان فلسطینی در سراسر جهان پیچیده بودو مجروحین فلسطینی بخاطر نبود دارو وپزشک همانند امروزدر اشرف جان میدادند و تمام ارگانهای حقوق بشری بسیج شده بودند بالاخره فالانژها بعد از 65 روز مقاومت اردوگاه فلسطینی ها را با کشتار وحشیانه تسخیر کردند.اواخر سال 1355 از ایران خارج شدم وتصمیم داشتم اردوگاه تل زعتر را ببینم با مرحوم صدافت نژاد به اردوگاه تل زعتر رفتیم تعدادی تانک سوری در اطراف ان بود سربازان ما را نگاه میکردند چرا بطرف این ویرانه میرویم وپرسیدند چکار دارید منظورمان راگفتیم بی توجه بما رفتند وما بطرف اردوگاه رفتیم حتی یک ااطاق ویا اشپزخانه سالم نمانده بود وهمانند اشرف خانه هارا ویران کرده بودند به تونلهای زیر زمین رفتیم همان جائیکه محاصره شدگان در انجا زیر بمب موشک فالانژها بودند به در ودیوار اردوگاه پر از شعار مقاومت بود بعد از کمی متوجه شدیم دیگر جلوتر نمیشود رفت تلی از خاک بودوبوی مرگ میامد اماصدای شعار هادرفضابود برگشتیم . با فلسطنیهائیکه اواره بودند قلبم یکی بود مثل .والبته حافظ اسد جنایتکار هم در سقوط تل زعتر شریک بود وراههای ارسالی کمک به فلسطینی ها را بسته بود چند ماه بعد یکی ازدخترانی که از طریق کوه گریخته بود را در یکی از اردوگاه ها دیدم اسمش دلال مغربی بود هجده نوزده ساله بودمیگفت همه خانواده ام را کشتند ما میخواهیم بخانه هایمان در فلسطین برگردیم .او از مقاومت مردان وزنانی میگفت که سرتسلیم فرود نیاورده بودند جانشان را تقدیم کرده بودند برای بهروزی خلقی که به ان عشق میورزیدند .والبته غلامان دولتهای عربی هم انها را بی نصیب نمی گذاشتندعرفات را عامل اسرائیل امپریالسم میخواندند بد وبیراه مثل نقل نبات برایش از طرف خوش نشینان می بارید والبته گاهی بخاطر رقایت ها هم همدیگر را میکشتند واخر عاقبت انها را میبینیم که حالا اصلا وجود ندارند حماس دست نشانده ارتجاع خالص جای همه انها را گرفت . اعضای الفتح را با دست های بسته در غزه بعد از مسلط شدن مثل اب خوردن تیر باران کردند وفیلم انرادر یوتوب میتوانید ببینیدومرتجع خوب نداریم ارتجاع جاده صاف کن استعمار است.

بگذارید غلامان وریزه خواران ارتجاع وامپریالیسم هر چه میخواهند بگویندتاریخ مبارزات خلقهای تحت ستم را مبارزین با خونشان زیر تانکهای مالکی ویا پای جوخه اعدام خامنه ای می نویسند. در کشور ما اگر کسی بخواهد برای رهائی انسان ایرانی فداکاری کند باید توان بدوبیراه شنیدن را داشته باشد .چرا که بسیاری چون اماد گی دادن بها برای رهائی خلق از دست جلادان راندارند چشم به امدادغیبی دوخته اند وبهمین دلیل شروع به نامه نگاری به مقامات امریکائی میکنند که ما را از قلم نیادازید ودر خدمت گزاری حاضریم .

ما بیش از یک صد سال است که برای ازادی مبارزه میکنیم وهنوز به ان نرسیده ایم اگر اروپائی ها ویا هند به ازادی رسیدند نتیجه مبارزه واگاهی روشنفکران بوده است که توطئه های ارتجاع واستعمار را خنثی میکردند ما هنوز بر سر دعواهای ده بیست ساله خود در جا میزنیم اخوند ها میتوانند نفرات خودشان را بعنوان اپوزسیون بخارج بفرستند وادرس عوضی بدهندویک شبه سرکوبگران دواتشه دمکرات وحقوق بشری بشوند وخط قرمز هم تعیین کنند . کشتار پشت کشتاربا سینه های فراخ می اید میرود باز هم عبرت نمیگیریم. واز کشتاری که این روزها در اشرف میشود دراینده کتابها خواهند نوشت چرا مجاهدین خلق در سی سال فقط باید کشته میشدند در کشتن مجاهدین خلق هر دوجناح با هم توافق صدر صد دارند وشیخ راسپوتین حجت الاسلام کدیور در سخنرانی گفته است مجاهدین خلق در کشتار دسته جمعی 67 به درک واصل شدند دیگر احتیاج به هیچ توجیحی هم ندارد فقط به درک که کشته شدند ومسلما در برابر کشتار اخیر هم سر کیف است وبه وزیر خارجه امریکا گفته بود تروریست و مثل القاعده هستند یعنی کار را تمام کنید مردم ایران میان دوسنگ اسیاب ارتجاع غالب ومغلوب گرفتار شده اند .شیخ رضایت خودش را اعلام کرده بود .

چرا مجاهدین خلق از اشرف بیرون نمی ایند

مجاهدین خلق هر روز وهرساعت میگویند میخواهند غده سرطانی که بجان مردم ایران افتاده است را با تقدیم جان خود ریشه کن کنند وحاضر به هر بهائی هم هستند البته اگر در خارج هم امکان این را داشته باشند از عراق زیر نظر سازمان ملل به اروپا می ایند ولی تادرلیست تروریستی هستندامکان خروج را نخواهند داشت..حتی به مریضهای سرطانی که پاسپورت پناهندگی اروپا را هم داشتند اجازه ورود به این کشورها داده نشد
. طرح ملاها از ابتدا چنین بوده است مجاهدین خلق را از اشرف بیرون بکشند وکار همه رابا کشتار بسازند ومسولیتی متوجه هیچکسی نباشدبسیاری را بخدمت گرفتند امثال احسان نراقی شادانلوومسعود خدا بنده که خودشانرا سخنگوی مجاهدین میدانستندومیخواستند مجاهدین خلق را نجات دهند.این سه نفر طراح کشتار دسته جمعی بوده اند.
ومیگفتند گرفتار شده اند ودایه های مهربان تر از مادر بسیار پیدا شده بود که حالا سروکله انها پیدا نیست وبعضا دلشان میسوخت چرا خودشان نمیتوانند انتخاب کنند یعنی تسلیم وبیایند در خارج وهرراه و کاری خواستند . مجاهدین که ایستاده اند از انها بهتر میفهمند که مردم ایران چرا به چنین روز سیاهی نشسته اند . وراه نجات مردم رفتن زیر قبای این یاان باند مافیائی نیست که سر وته یک کرباسند .ماجرای کشتار مجاهدین خلق معادله پیچیده ای نیست امریکائی ها میخواهند بسازند وهزار بار تجربه کردند باز هم با مشاورین اوباما میخواهند بروند دنبال راهکار جدیدی که پوچ است .

خامنه ای در جنایتهایش گرفتاراست در پنهان واشکار همه جور حاضر هست بسازد تا از طوفان خاورمیانه بگذرد والبته نتیجه تمام وعده ها ی او همانند گذشته هیچ خواهد بود میلیونها نفر از مردم ایران بخیابان امدند ومرگ برخامنه ای انها را جهان شنید ..